Školský parlament

Plánované aktivity šk.r. 2020/2021

 

 • Veľtrh vysokých škôl GAUDEAMUS ROADSHOW SLOVENSKO (pre IV. ročník): registrácia – zaslanie materiálov elektronicky, možnosť navštíviť podujatie osobne v popoludňajších hodinách.
 • Župné dni škôl plánované na 13.11.2020 alebo 15.1.2021 podľa epidemiologickej situácie (prezentácia školy).
 • Odborná prax IV. ročník vo vybraných firmách/športových kluboch absolvovaná v čase 14.9.2020 až 28.9.2020.
 • Imatrikulácie prvých ročníkov 6.11.2020 za dodržania prísnych hygienických opatrení (organizátor III.B vybraní žiaci).
 • Deň otvorených dverí plánovaný na 2.12.2020 a 28.1.2021 (december/február).
 • Mikulášska nádielka 7.12.2020 (pondelok) – vybraní žiaci tretích ročníkov.
 • Vianočné trhy na OA Dudova (december) – v triede (podľa epidemiologickej situácie).
 • Červené stužky (december/VI) – vybraní žiaci z II.B
 • Kvapka krvi/ Valentínska kvapka krvi (február/BR) – vybraní žiaci tretieho a štvrtého ročníka.
 • Lyžiarsky výcvik pre prvé ročníky (január) – momentálne pozastavené.
 • Deň narcisov (apríl/TD) - vybraní žiaci tretieho ročníka.
 • Ozdravný pobyt v Chorvátsku/Taliansku (jún) – vybraní žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka (podľa situácie).

 Ďalšie návrhy:

 • Návrh na prezentáciu/propagáciu OA Dudova na vybraných základných školách (pomoc žiakov prvých ročníkov).
 • Stravovanie – lístok 1,80€, od novembra gastrokarta, výber z 5 druhov jedál, jedáleň (nové stoly, stoličky, závesy, okná, dvere, vymaľované), obedové prestávky:

po 4. h. I. a III. ročník

po 5. h. II. a IV. ročník.

 • Jazykové laboratórium C12 určené predovšetkým pre bilingválne vzdelávanie.
 • Počas letných prázdnin sa vymaľovali triedy – stropy, v respíriu nové zábradlie.
 • Prebieha obnova podláh, svietidiel, nové tabule.
 • Nákup nových skriniek pre žiakov na odkladanie zvrškov a obuvy – zrušenie klasických šatní.
 • Celoročné prezúvanie sa (hygienické opatrenia).
 • Bufet dočasne mimo prevádzky pre epidemiologickú situáciu ako aj plánované prerábanie priestorov bufetu.
 • Zákaz opúšťania školy počas prestávok.
 • S ohľadom na pandemiologickú situáciu súvisiacu s COVID 19 – dodržiavanie všetkých nariadení a opatrení (ruky, rúška, dezinfekcia, informovanie zo strany rodiča o zdravotnom stave žiaka v prípade neprítomnosti na vyučovaní a následné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti...).

Všetky plánované aktivity sa uskutočnia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a za dodržania hygienických opatrení.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava