Obrazy mužskosti a ženskosti

Workshop Obrazy muzskosti a zenskosti 00001Dňa 31. 05. 2022 sa žiaci 2.E triedy zúčastnili workshopu s názvom Obrazy mužskosti a ženskosti, ktorý si pre nich pripravila pani doc. Monika Bosá z FHS UK Praha. 

Napriek mnohým spoločenským zmenám, ktorým sme čelili posledné desaťročia, v spoločnosti naďalej pretrváva tendencia diskriminácie mužov a žien. Zatiaľ čo muži bývajú spoločnosťou označovaní ako tí inteligentní a živitelia rodín, ženy ako tie zvodné a zodpovedné za teplo rodinného kozuba. Diskriminácia a predsudky sa dotýkajú mnohých oblastí ľudského života.   

Počas workshopu žiaci diskutovali o rodovo stereotypných obrazoch mužskosti a ženskosti v našej spoločnosti, zamerali sa na deľbu práce, rodové identity a rodové roly. Na záver mali možnosť nahliadnuť a zhodnotiť často spoločnosťou podsúvaný ideál krásy a prvky ženskej krásy v rôznych kultúrach.  

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava