PRIJÍMACIE KONANIE – ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

28. 02. 2022 – Zverejnenie kritérií pre prijatie žiakov na štvorročné štúdium

PLÁN VÝKONOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Študijný odbor

Plánovaný počet prijatých žiakov

Termín podania prihlášky na SŠ

Termín prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

6317 M

obchodná akadémia

spolu

93žiakov

do 20. 03. 2023

I. termín

 04.05.2023 (05.05.2023)

II. termín

09.05.2023     (10.05.2023)

slovenský jazyk

matematika

6317 M

obchodná akadémia marketing vo finančných službách

6317 M

obchodná akadémia s rozšírenou športovou prípravou

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠTUDIJNOM ODBORE

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolský vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností, najmä marketingové činnosti v tuzemsku i v zahraničí, činnosti spojené s logistikou, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce aj v styku zo zahraničím. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Okrem všeobecného vzdelávania žiak získava vedomosti z odborných predmetov, ako sú napríklad podniková ekonomika, účtovníctvo, právna náuka, základy podnikateľského myslenia – tvorba projektov, cvičná firma praktikum a daňová sústava.

Žiaci si môžu vybrať zo zameraní štúdia:

  • obchodná akadémia
  • obchodná akadémia – marketing vo finančných službách
  • obchodná akadémia s rozšírenou športovou prípravou.

V zameraní "Obchodná akadémia – marketing vo finančných službách“ budú odborné predmety doplnené  o predmety napr.  základy marketingu, marketing vo finančných službách, marketingová komunikácia a propagácia, poisťovníctvo, bankovníctvo ..

V zameraní „Obchodná akadémia s rozšírenou športovou prípravou“ sú odborné predmety doplnené o predmety napr. základy športového manažmentu, teória a didaktika v športe, základy podnikania v športe...

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava