PRIJÍMACIE KONANIE – ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

28. 02. 2022 – Zverejnenie kritérií pre prijatie žiakov na päťročné štúdium bilingválne (päťročné štúdium bilingválne)

PLÁN VÝKONOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Študijný odbor

 Plánovaný počet prijatých žiakov

 Termín podania prihlášky na SŠ

 Termín prijímacích skúšok

 Prijímacie skúšky

6317 M 74

 obchodná akadémia  bilingválne štúdium  

28 žiakov

do 20. 03. 2022

I. termín

04., 05., alebo 06. 05. 2022

II. termín

11., 12., alebo 13. 05. 2022

 test všeobecných jazykových schopností 

 

slovenský jazyk

 

matematika

6317 M 74

 obchodná akadémia  bilingválne štúdium  

28 žiakov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠTUDIJNOM ODBORE

Otvárame dve triedy v 5-ročnom študijnom odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Štúdium v tomto odbore je zamerané na rozšírenú výučbu anglického jazyka. Uchádzači sa môžu prihlasovať z 8. aj 9. ročníka základnej školy.

1. ročník je zameraný na zdokonalenie sa v anglickom jazyku. Týždenná dotácia angličtiny je tu 20 hodín (rozdelených do oblastí gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra a obchodná angličtina) a od 2. ročníka je dotácia štvorhodinová. Vo vyšších ročníkoch pribudne k štúdiu odborných predmetov aj vyučovanie vybraných predmetov v anglickom jazyku takto:

  • hospodárska geografia v 2. ročníku, 2 hodiny týždenne,
  • podniková ekonomika v 2. až 5. ročníku, 3-4 hodiny týždenne,
  • spoločenská komunikácia v 3. ročníku, 2 hodiny týždenne,
  • jazyková odborná príprava v 4. a 5. ročníku po 2 hodiny týždenne.

Vyučovanie anglického jazyka je realizované najmä v novej modernej špecializovanej učebni – jazykovom laboratóriu s podporou kvalitného softvérového a hardvérového vybavenia. Skúsení pedagógovia bilingválnej sekcie doplnili náš pedagogický zbor a rozšírili aj o poznatky z praxe i v zahraničí.

Žiaci v 4. ročníku maturujú zo Slovenského jazyka a literatúry, v 5. ročníku potom vykonajú maturitnú skúšku z Anglického jazyka (na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky), odborných teoretických predmetov a praktických predmetov.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava