PRIJÍMACIE KONANIE – ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

28. 02. 2022 – Zverejnenie kritérií pre prijatie žiakov na päťročné štúdium bilingválne (päťročné štúdium bilingválne)

PLÁN VÝKONOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Študijný odbor

 Plánovaný počet prijatých žiakov

 Termín podania prihlášky na SŠ

 Termín prijímacích skúšok

 Prijímacie skúšky

6317 M 74

 obchodná akadémia  bilingválne  štúdium  

62 žiakov

do 20.03.2023

I. termín

   02.05.2023   (03.05.2023)

II. termín

11.05.2023    (12.05.2023)

 test všeobecných jazykových schopností 

 slovenský jazyk 

matematika 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠTUDIJNOM ODBORE

Otvárame dve triedy v 5-ročnom študijnom odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Štúdium v tomto odbore je zamerané na rozšírenú výučbu anglického jazyka. Uchádzači sa môžu prihlasovať z 8. aj 9. ročníka základnej školy.

1. ročník je zameraný na zdokonalenie sa v anglickom jazyku. Týždenná dotácia angličtiny je tu 20 hodín (rozdelených do oblastí gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra a obchodná angličtina) a od 2. ročníka je dotácia štvorhodinová. Vo vyšších ročníkoch pribudne k štúdiu odborných predmetov aj vyučovanie vybraných predmetov v anglickom jazyku takto:

  • hospodárska geografia v 2. ročníku, 2 hodiny týždenne,
  • podniková ekonomika v 2. až 5. ročníku, 3-4 hodiny týždenne,
  • spoločenská komunikácia v 3. ročníku, 2 hodiny týždenne,
  • jazyková odborná príprava v 4. a 5. ročníku po 2 hodiny týždenne.

Vyučovanie anglického jazyka je realizované najmä v novej modernej špecializovanej učebni – jazykovom laboratóriu s podporou kvalitného softvérového a hardvérového vybavenia. Skúsení pedagógovia bilingválnej sekcie doplnili náš pedagogický zbor a rozšírili aj o poznatky z praxe i v zahraničí.

Žiaci v 4. ročníku maturujú zo Slovenského jazyka a literatúry, v 5. ročníku potom vykonajú maturitnú skúšku z Anglického jazyka (na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky), odborných teoretických predmetov a praktických predmetov.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava