Tematické okruhy pre prijímačky na bilingvál

 

Tematické okruhy k prijímacím testom z matematiky


!!! kalkulačky nie sú povolené

 • Počtové operácie v obore prirodzených, celých, racionálnych a reálnych čísel
 • Prirodzené čísla – prvočísla, kritéria deliteľnosti, súdeliteľné a nesúdeliteľné čísla, najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ
 • Reálne čísla – porovnávanie, zobrazenie na číselnej osi, zaokrúhľovanie
 • Priama a nepriama úmernosť – pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere, trojčlenka, mierka mapy
 • Aritmetický priemer
 • Percentá – percento, základ, výpočet počtu percent, vzťah percent, zlomkov a desatinných čísel, jednoduché úrokovanie
 • Premeny jednotiek – jednotky dĺžky, obsahu, objemu, hmotnosti
 • Trojuholník – trojuholníková nerovnosť, súčet vnútorných uhlov, rozdelenie trojuholníkov podľa uhlov a strán, prvky trojuholníka ( výška, ťažnica, ťažisko, stredná priečka)
 • Štvoruholníky – štvorec, obdĺžnik a ich vlastnosti
 • Plošný obsah a obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika
 • Objem a povrch kocky a kvádra – sieť kvádra a kocky, príklady na výpočet objemu a povrchu
 • Kombinatorika – riešenie jednoduchých kombinatorických úloh


Tematické okruhy k prijímacím testom zo slovenského jazyka a literatúry

 

1. Zvuková rovina jazyka a pravopis:

Prozodické vlastnosti: melódia, dôraz, prízvuk, rytmus, tempo, prestávka

Hlásky - samohlásky (dlhé, krátke), spoluhlásky (mäkké, tvrdé, obojaké, znelé, neznelé, zvučné), dvojhlásky

Pravopis -spodobovanie, výslovnosť vokalizovaných predložiek, pravopis predpony s-, z--rytmické krátenie (uplatnenie a výnimky)-rozdeľovanie slov na slabiky (predpony, skupiny spoluhlások v koreni slova)-pravopis v priamej reči-i/y v domácich slovách a v cudzích slovách-veľké písmená

2. Významová/lexikálna rovina jazyka:

Slovná zásoba: jadro, okraj -slovníky: KSSJ, frazeologický, výkladový, prekladový, synonymický, cudzích slov, Pravidlá slovenského pravopisu -slová: plnovýznamové, neplnovýznamové, spisovné, nespisovné, viacvýznamové, jednovýznamové, homonymá, synonymá, antonymá, citovo zafarbené slová, hovorové, knižné, básnické, odborné, slangové, nárečové, historizmy, archaizmy, zastarané slová, neologizmy

Tvorenie slov: odvodzovanie, skladanie (zložené slová), skracovanie (skratky, značky, iniciálové skratky, skratkové slová), preberanie z cudzích jazykov -frazeologizmy (príslovia, porekadlá, pranostiky), združené pomenovania -spisovné a nespisovné výrazy

3. Tvarová/morfologická rovina jazyka:

Gramatické kategórie menné a slovesné-slovné druhy: ohybné/neohybné, plnovýznamové/neplnovýznamové-podstatné mená: konkrétne, abstraktné, vlastné, všeobecné, pomnožné (určenie vzorov skloňovania), hromadné, vzory, skloňovanie slova „pani“, nesklonné podstatné mená-prídavné mená: akostné, vzťahové, privlastňovacie individuálne, privlastňovacie druhové, vzory, stupňovanie -zámená: osobné základné a privlastňovacie, zvratné, ukazovacie, opytovacie, neurčité, vymedzovacie, krátke a dlhé tvary osobných zámen, skloňovanie a vzory, pravopis (oni/ony, sám/samý), vykanie, rozdiel „doň“ a „doňho“-číslovky: základné, radové, neurčité, násobné, skupinové, pravopis (i/y, spolu/oddelene) a vzory-slovesá: plnovýznamové, neplnovýznamové, činnostné, stavové, slovesné tvary (jednoduché, zložené, určité a neurčité), vid-príslovky: miesta, času, spôsobu, príčiny, pravopis-predložky: vokalizované, prvotné a druhotné, jednoduché a zložené-spojky: priraďovacie, podraďovacie-častice-citoslovcia: vôľové a zvukomalebné, pravopis

4. Syntaktická/skladobná rovina

Vetné členy: hlavné a rozvíjacie, podmet (vyjadrený, nevyjadrený), prísudok (slovesný, slovesno-menný), vetný základ (slovesný, neslovesný), predmet (priamy, nepriamy), príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny), prívlastok (zhodný, nezhodný), prístavok (pravopis), viacnásobný vetný člen -vetné sklady: prisudzovací, vety: členenie podľa obsahu/modálnosti, podľa rozvitia, podľa zloženia, podľa členitosti, podľa úplnosti-súvetia: určiť počet viet v súvetí, priraďovacie alebo podraďovacie (podľa spojky)

5. Sloh

Komunikácia: oficiálna (verejná) a súkromná, monologická a dialogická, priama a nepriama, verbálna a neverbálna, ústna a písomná-útvary: interview, súkromný list, opis, charakteristika, -slohový postup: informačný, opisný, výkladový, rozprávací-jazykový štýl: hovorový, administratívny, rečnícky, publicistický, umelecký, náučný/odborný

6. Literatúra

Ľudová slovesnosť, hádanka, anekdota, aforizmus, satira, komika (situačná, charakterová, slovná), nonsens-poézia: verš, slabičný verš, voľný verš, rým (združený, striedavý, obkročný, prerývaný), strofa, refrén, rytmus, lyrický hrdina, druhy lyriky (prírodná, úvahová, spoločenská, ľúbostná), umelecké prostriedky–trópy a figúry(epiteton, metafora, personifikácia, metonymia, básnická otázka, anafora, alegória, symbol, aliterácia), ľudová pieseň, koleda, populárna pieseň, evergreen, balada(ľudová, umelá, sociálna), sonet(znelka), lyrická/epická báseň-próza: vnútorná kompozícia, rozprávač (ja-/on-rozprávač),reč postáv a autorská reč, postavy (hlavné, vedľajšie), dobrodružná literatúra, detektívna literatúra, fantasy literatúra, western, robinsonáda, sci-fi literatúra, náučná literatúra a literatúra faktu, bájka, báj/mýtus, legenda, modlitba, poviedka, novela, román, biografický román, povesť, rozprávka(ľudová, autorská, fantastická, realistická, zvieracia), komiks-dráma: replika, scénická/autorská poznámka, dramatické útvary, povolania súvisiace s drámou-autori a diela: bájky (Ezop, J. Záborský, La Fontaine), lyrika (M. Rúfus, J. Smrek), populárna pieseň (P. Nagy, K. Peteraj, J. Urban, B. Filan, D. Hevier), povesti (J. C. Hronský–Sokoliar Tomáš), sci-fi literatúra (J. Verne), príbehy zo života detí (M. Rázus, M. Ďuríčková, Ľ. Ondrejov, K. Jarunková, M. Twain), rozprávky (P. Dobšinský, H. Ch. Andersen), wesern (K. May), robinsonáda (D. Defoe), detektívky (A. Christie), J. Kollár (Slávy dcéra), A. Sládkovič (Marína), romantizmus (S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Kráľ, J. Botto, Ľ.Štúr

 

Talentová skúška – test zo študijných predpokladov na štúdium cudzieho jazyka

Talentová skúška pozostáva z testu zo študijných predpokladov na štúdium cudzieho jazyka. Test je zameraný na vnímavosť na cudzie jazyky, schopnosť pracovať s textom a schopnosť analyzovať neznámy jazyk,  na verbálne zručnosti a slovnú zásobu. Test bol vypracovaný v spolupráci so školskou psychologičkou. Aby ste si takýto test predpokladov na štúdium cudzieho jazyka vedeli predstaviť, kliknutím sem sa dostanete na 3 vzorové úlohy.

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava