Školské projekty

Medzinárodný projekt Program eTwinning na našej škole

V  školskom roku 2021/2022 sa naša škola rozhodla podporiť zážitkové vyučovanie žiakov netradičnou formou, a to zapojením sa do medzinárodných projektov programu eTwinning.  

Program eTwinning je založený na vzájomnej spolupráci medzi školami. V tomto školskom roku boli našimi partnermi žiaci a učitelia z Turecka, Jordánska, Rumunska, Moldavska, Českej republiky, Maďarska a Grécka.  

Žiaci 1.F triedy bilingválneho štúdia sa zapojili do projektu s názvom Netradične spôsoby učenia sa anglickej gramatiky. Spolupráca medzi žiakmi bola založená na pravidelných online stretnutiach v čase osobného voľna. Žiaci sa na online stretnutia pripájali z domu, prostredníctvom platformy Zoom. Okrem rozvoja jazykových zručností žiaka boli posilnené aj jeho digitálne zručnosti. Žiaci sa naučili používať rôzne online aplikácie na tvorbu gramatických cvičení, naučili sa vytvoriť blog i webovú stránku.   

Do ďalšieho projektu s názvom Múzeá: Tajná záhrada našej histórie sa zapojila skupina nadšencov z 1.F triedy, ktorých záujem o dejiny, kultúru a múzeá nielen prehĺbil ich vedomosti, ale prostredníctvom programu eTwinning sa naučili sprostredkovať naše hlavné mesto cudzincom. Práca na projekte bola jedinečná v tom, že žiaci v čase osobného voľna spoznávali tajomstvá nášho hlavného mesta. Okrem digitálnych zručností si žiaci zdokonalili jazykové zručnosti a stratégie, obohatili si slovnú zásobu o odborné výrazy z histórie a naučili sa, ako zaujať poslucháčov pri prezentácií nášho mesta v anglickom jazyku.  

Posledným medzinárodným projektom, ktorý sa realizoval na našej škole, bol projekt s názvom Ponorme sa do sveta umelej inteligencie. Do tohto projektu sme zapojili trinásť žiakov z 2.C triedy. Projekt žiakom predstavuje veľké zmeny 21.storočia, za ktoré môže rozvoj techniky a jej využitie v každodennom živote. Nová generácia sa musí naučiť žiť s technológiami a zariadeniami, ktoré sa stávajú zo dňa na deň inteligentnejšími, so zariadeniami, ktoré vo veľkej miere robia rozhodnutia bez ľudského pričinenia. Hlavným cieľom projektu bolo poukázať na to ako umelá inteligencia ovplyvní budúcnosť každého z nás. Projekt vyžadoval aktívnu spoluprácu žiakov v anglickom jazyku pri tvorbe e-časopisov a jednoduchých programovacích aktivít.  

Participácia v programe eTwinning je zážitok, ktorý obohatí vzdelávanie žiaka. Žiak sa učí aktívne pracovať, spolupracovať a nájsť vhodné spôsoby komunikácie. Komunikácia prebieha v anglickom jazyku a často je potrebná dávka odvahy prekročiť svoju komfortnú zónu. Žiak sa učí používať anglický jazyk na komunikačné účely, spoznáva žiakov a vzdelávací systém iných krajín, často aj chudobnejších krajín Európy. Účasť na projekte neplní iba vzdelávacie ciele, ale ovplyvňuje aj osobnostnú stránku žiaka, jeho hodnotový systém a pomáha z neho formovať osobnosť, ktorá bude nositeľom tých hodnôt, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie v spoločnosti v 21. storočí.  

Koordinátorkou medzinárodných projektov je PaedDr. Ivana Bršťáková. Patrí jej veľká vďaka, pretože robí vzdelávanie atraktívnym a pre žiakov, školu výnimočným.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava