Školské projekty

Cestujeme Európou 2018/2019

Projekt

„Cestujeme Európou“

      V školskom roku 2009/2010 sme prvý krát začali pracovať na celoročnom projekte „Cestujeme Európou“. Hlavnými cieľmi uvedeného projektu je, aby žiaci boli nútení hľadať spoločnú cestu na dosiahnutie vopred stanoveného cieľa a tak sa naučili pracovať a rešpektovať v skupine, spoločne vyhľadávať informácie, vedieť si rozdeliť pracovné úlohy podľa schopností a záujmov jednotlivcov, využívať medzipredmetové vzťahy a v praxi potvrdiť svoje vedomosti.

     V tomto školskom roku už po desiatykrát nadväzujeme na túto tradíciu a do uvedeného projektu sú zapojení žiaci II. B prostredníctvom voliteľného predmetu Hospodárska geografia – seminár. Trieda je rozdelená na šesť pracovných skupín, kde po vylosovaní 6 štátov z členov EU volenými zástupcami každej skupiny budú žiaci postupne spracovávať nasledovné témy:

  1. kolo - fyzicko-geografické začlenenie štátu,
  2. kolo - najvýznamnejšie symboly krajiny,
  3. kolo - najvýznamnejšie osobnosti politického a spoločenského života,
  4. kolo - ekonomické parametre štátu,
  5. kolo - tradície a zvyky.

     Každú tému spracovávajú jednotlivé skupiny jeden mesiac. V poslednom týždni daného mesiaca odprezentujú spracovaný materiál na paneloch umiestnených vo vestibule školy. Tieto výstupy by mali zaujať nielen po odbornej stránke, ale aj po stránke estetickej. Vyhodnotenie bude prebiehať vždy posledný piatok príslušného mesiaca. Výsledky budú riadne zverejnené priamo na spracovaných paneloch, ale aj na webovej stránke školy. Po konečnom vyhodnotení bude víťazná skupina odmenená exkurziou do vopred vybraného európskeho mesta (podľa materiálnych možností školy a žiakov).

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava