Aktuality

Dôležitý oznam – opatrenia ku COVID-19

  • Do budovy školy je vstup cudzím osobám zakázaný. Bude umožnený len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (formulár dostupný na vrátnici).
  • Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný styk, mailová komunikácia, telefonický kontakt a pod.).
  • Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá žiak (zákonný zástupca) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Formulár je dostupný na stránke https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/
  • Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá žiak (zákonný zástupca) potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom.
  • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, nosí v priestoroch školy rúško riadne prekrývajúce horné dýchacie cesty. Do školy prichádza minimálne s dvomi ochrannými rúškami a balíčkom jednorazových hygienických vreckoviek.
  • Vzhľadom na zvýšené dodržiavanie hygieny v súvislosti s COVID-19 je povinnosťou každého žiaka prezúvať sa.
  • V prípade, ak sa u žiaka prejaví niektorý z príznakov respiračného ochorenia, zákonný zástupca kontaktuje všeobecného lekára, prípadne RÚVZ. Skutočnosť oznámi triednemu učiteľovi. Takýto žiak do školy nenastupuje.
  • V prípade, ak sa počas pobytu v škole u žiaka prejaví niektorý z príznakov respiračného ochorenia, škola umiestni žiaka do izolačnej miestnosti, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a ten príde do školy preňho. Následne kontaktujte všeobecného lekára.
  • O zmene zdravotného stavu informuje zákonný zástupca žiaka bezodkladne triedneho učiteľa.

Ďakujem rodičom a žiakom za spoluprácu, disciplínu a zodpovednosť.

Mgr. Dominik Križanovič, riaditeľ školy

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava